ΓΟΥΝΑ

Θετικά τα δύο πρώτα βήματα για τη στήριξη της γούνας αλλά χρειάζονται κι άλλα. Έστω και με σημαντική καθυστέρηση, ξεκίνησαν να υλοποιούνται τα πρώτα μέτρα για τη στήριξη του κλάδου της γούνας.

5 Ιουνίου 2022

Το πρώτο αφορά στη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον τομέα της εκτροφής γουνοφόρων.
Ειδικότερα:

θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της παραγωγής γουνοφόρων

δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης είναι οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής εφόσον:

έχουν υποβάλει αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης ΟΣΔΕ για το 2021.

καταθέσουν τη σχετική αίτηση του παραρτήματος της ΚΥΑ

δεν διαθέτουν ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη από προηγούμενη απόφαση.

δεν ήταν προβληματική η επιχείρησή τους στις 31/12/2019.

τηρούν τα κατά περίπτωση ανώτατα όρια ενισχύσεων.

κατέχουν τις οριζόμενες άδειες.

το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται σύμφωνα με την δυναμικότητα της κάθε μονάδας, για το 2021, όπως προσδιορίζεται από τα δηλωθέντα ζώα αναπαραγωγής (μάνες) για το ΟΣΔΕ 2021, ως εξής:

Για μονάδες από 50 μέχρι 999 μάνες ποσό 4.000 ευρώ.

Για μονάδες από 1000 έως 2.999 μάνες ποσό 10.000 ευρώ.

Για μονάδες από 3000 έως 5999 μάνες ποσό 20.000 ευρώ.

Για μονάδες από 6000 έως 28.999 μάνες ποσό 35.000 ευρώ.

Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει ο παραγωγός (αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου από οποιαδήποτε πηγή) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 290.000 ευρώ.

Η δαπάνη που προκύπτει βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων.

Το ύψος της χρηματοδότησης φτάνει μέχρι το ποσό των 1.523.955 ευρώ και θα καταβληθεί στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι την 30/06/2022.

Το δεύτερο μέτρο αφορά στο διαχρονικό αίτημα για την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στα προϊόντα της γούνας, που θα εφαρμοστεί με σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 79 του νόμου για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που θα ψηφιστεί το επόμενο διάστημα. Ήταν μία στρέβλωση σε βάρος της λιανικής εμπορίας στο εσωτερικό, που επιτέλους αποκαθίσταται, μετά από πολλαπλές παραστάσεις και διεκδικήσεις μας.

Όμως, τα παραπάνω μέτρα δεν επαρκούν για τη στήριξη του κλάδου, ιδίως σε σχέση με τη βλάβη που υφίστανται οι εκτροφείς εξαιτίας της διακοπής των εμπορικών συναλλαγών με τη Ρωσία, για λόγο δηλαδή που ξεπερνάει τον επιχειρηματικό σχεδιασμό των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να προβλεφθεί άμεσα

η κάλυψη του κόστους εκτροφής των γουνοφόρων,

η στήριξη των εργαζομένων και

η παροχή κεφαλαίου κίνησης για τις επιχειρήσεις.
Στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των δίκαιων αυτών αιτημάτων, θα επανέλθω το επόμενο διάστημα με νέες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες μου, σε συνεχή και άμεση συνεργασία με τους ανθρώπους του κλάδου.