ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Παραμένουν στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και όσοι εργαζόμενοι είχαν μείνει εκτός μετά τις τελευταίες ρυθμίσεις!

24 Φεβρουαρίου 2023

Με τροπολογία σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών παραμένουν στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και όσοι εργαζόμενοι είχαν μείνει εκτός μετά τις τελευταίες ρυθμίσεις!

Αυτή είναι η προτεινόμενη ρύθμιση:

Άρθρο 2

Προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

1.Προσωπικό το οποίο

α) απασχολούνταν κατά την 18η12 2018 ημερομηνία κατά την οποία εντάχθηκε το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α’ βαθμού και συνεχίζει να απασχολείται με ενεργές συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου δυνάμει του άρθρου 38 του ν. 4735/2020 (Α’ 197) σε ΟΤΑ α’ βαθμού ή νομικά πρόσωπα αυτών για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και

β) συμμετείχε στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων μόνιμου προσωπικού της υπό στοιχεία 4Κ/2020 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (τ. ΑΣΕΠ 15) και δεν περιλαμβάνεται στους οριστικούς Πίνακες διοριστέων, συνεχίζει να απασχολείται με την ίδια σχέση εργασίας και για την παροχή των ίδιων υπηρεσιών για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, κατά παρέκκλιση του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

2. Εφόσον το προσωπικό απασχολείται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δήμου, μεταφέρεται στον οικείο δήμο, ο οποίος ασκεί την αρμοδιότητα της κατ’ οίκον κοινωνικής φροντίδας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) ή του άρθρου 21 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), κατά περίπτωση.

3. Από Ιης.Ι.2023, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4735/2020, η χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», συμπεριλαμβανομένης της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού της παρ. 1, καλύπτεται από την ειδική πίστωση που εγγράφεται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους ή μέσω των δήμων στα νομικά τους πρόσωπα που υλοποιούν το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»